Tiroid Kanseri
14 Temmuz 2020
Laparoskopik Cerrahi
14 Temmuz 2020

Cerrahi Onkoloji, cerrahinin genel disiplini içerisinde bir spesifik disiplindir. Kanser cerrahisi ile uğraşır. Kanser tanısının erken konması için çaba sarf eder. İleri evre kanserler için tanı ve tedavi yöntemleri geliştirir. Kanserli hastanın hiçbir aşamada ümidini kesmeden her durumda, yapılacak bir desteğin olabileceğini düşünür. Eksik, yanlış ve zaman kaybettirici tanı ve tedavi yöntemlerinin tekrarlanmaması için, halkı ve sağlık personelini eğitmeye çalışır. En önemlisi, bu özveri isteyen disiplinin, tüm cerrahi disiplinlerde spesifik çalışmaya kendini adayan onkolojik cerrahlar yetiştirilmesi için çaba sarf eder. Kanser tedavisi, doğru ve zamanında tanıya dayanır; geciktirmeden tedaviyi gerektirir. Çeşitli branşlardan uzmanların koordineli çalışmasına bağlı organizasyon işbirliği ister. İlk aşamada ekip çalışmasının ve bilgi alışverişinin planlanmasını ön görür. Kanserin tanı ve tedavisinden sorumlu ve yetkili olan çok değişik disiplinler olmakla birlikte, solid tümörlerin tanı tedavisi sürecinin her aşamasından onkolojik cerrahi sorumludur.

Onkolojik cerrah bir yandan kanserin erken tanısı için çabalarını artırırken diğer yandan ilerlemiş kanserlerin cerrahiden yararlanma derecesini eğitim ve öğretim konusu yapmalıdır. Bir yandan erken tanının oranını artırıp küratif kanser cerrahisini uygularken diğer yandan ilerlemiş kanserler için yenilikleri devreye sokmak cerrahi onkolojinin konusu olmalıdır. Bir cerrah lokal ileri yayılımı olan bir kanser için inoperabl kararı verme potansiyeli taşıyabilir. Ancak bir onkolojik cerrah için bu karar genişletilerek uygulanabilir, ya da bölgesel kemoterapi gibi uygulamalar ilave edilebilir. Cerrahi Onkolog nüks tespitini sağlayacak takibin hangi sıklıkla yapılması gerektiğini daha da önemlisi nüks tespit edildiğinde hangi oranda tekrar kür sağlanabileceğini düşünerek hasta için en uygun tedaviyi planlayabilir. Cerrahi Onkolog, niçin özel takip protokollerinin uygulanması gerektiğini, hastalığın nüksü durumunda küratif veya palyatif uygulamalardan hangisinin gerektiğini, farklı durumlarda farklı kuralların uygulanması gerekeceğini bilir ve bunun eğitimini vererek kanser hastalarının yaşam kalitesini artırmada etkili rol alır. Hasta sevk zincirindeki zorluklar, tanıda gecikmeler, ekonomik yetersizlikler ve kanser cerrahisi merkezlerinin yetersizliği nedeniyle sayıları artan ve zamanında küratif kanser cerrahisi uygulanamayan hastaların sorumluları yetkili olan yöneticilerdir. Özellikle Güney Anadolu ve Doğu Akdeniz Bölgesinin referans hastanesi olarak Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi için son derece önemli olan ve bu kanser profilaksisi, tanı, tedavi kaosunu ortadan kaldırmak için Cerrahi Onkoloji bölümünün kurulması önem arzetmektedir.

Cerrahi Onkolojnin faaliyet alanı, kanser cerrahisi olan bütün disiplinlerle ilgili alanlardır. Kanser cerrahisinin uluslararası uygulamalarında ne varsa, aynı standartları Türkiye’de yerleştirmeye çalışmak bizlerin görevi olmalıdır. Çalışma alanları moleküler biyolojiden en büyük kanser cerrahisi uygulamasına kadar her konuyla ilişkilidir. Örneğin; yapılan ameliyatlar açısından bakarsak, kanserle ilgili majör ameliyatlar genellikle onkolojik cerrahide uygulanmaktadır. Cerrahi onkolojide kolorektal cerrahi, karaciğer cerrahisi, pankreas cerrahisi, mide cerrahisi, tiroid cerrahisi, yumuşak doku cerrahisi, malign melanomla ilgili cerrahi onkolojinin temel konularıdır. Hem erken kanserlerin yakalanmasıyla ilgili kategorilerle ilgilenir hem de ilerlemiş olan kanserlerle ilgilenir. Ülkemizde kanser cerrahisiyle ilgili çok önemli bir durum var. Bölgemizde değişik hastanelerde kanser ameliyatları yapılmaktadır. Fakat bunlar radikal olarak yapılmadığından, bazen de yapılamadığından, bunların çoğu üniversitemiz cerrahi kliniklerine gelmektedir. Bu aşamada kanser hastalarının ikinci, üçüncü ameliyatlarının ve takiplerinin Cerrahi Onkoloji bölümü bünyesinde yapılması hastalar için daha sağlıklı olacaktır. En önemlisi ile yandal eğitimi verilmesi sonucunda ülkemize yetişmiş Cerrahi Onkolog kazandırılmasıdır.

Cerrahi Onkoloji Ameliyatları

 • Melanom ve Sarkom Melanom eksizyonu
 • İnguinal lenfatik diseksiyon
 • Melanom için SLND
 • Abdominal sarkom rezeksiyonu
 • Gövde ve ekstremite sarkom cerrahisi
 • Gastrointestinal Cerrahi
 • Yemek Borusu Kanseri İçin:Özofajektomi
 • Mide Kanseri için: Gastrektomi+LND
 • Pankreas Kanseri için: Whipple ameliyatı
 • Karaciğer Kanseri: Major karaciğer rezeksiyonu
 • Kolon Kanseri: Kolon rezeksiyonu (CME)
 • Rektum Kanseri: Rektum rezeksiyonu (TME)
 • Karıniçi Kanser Yayılımı için: Peritonektomi
 • Palyatif işlemler
 • Laparoskopinin tanı, evreleme ve tedavi amaçlı kullanımı
 • Endokrin – meme cerrahisi
 • Tiroid Kanseri için: Tiroidektomi, gerektiğinde boyun lenf bezlerinin diseksiyonu
 • Böbreküstübezi kanseri: Adrenalektomi
 • Meme Kanseri İçin: Mastektomi + koltuk altı diseksiyonu
 • Meme Kanseri İçin: Meme koruyucu cerrahi (lumpektomi ve sentinel lenf nodu biyopsisisi)
 • Meme kanseri için SLND